Katsu

Chicken Katsu

$18.00

Tonkatsu

$16.00

Tenderloin pork cutlet