Katsu

Chicken Katsu

$18.00

Shrimp Katsu

$19.00

Tonkatsu

$16.00

Tenderloin pork cutlet