Katsu

Chicken Katsu

$18.00

Tonkatsu

$17.00

Tenderloin pork cutlet